วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 คณะทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. นางสาวนัจวา สันติวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 3rd International Conference for Applied Science (ICAS2019) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Suite โรงแรม Saigon Prince เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โดยภายในงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อ “The Role of Muslims as a Thailand’s Minority Population in Promoting the Country’s Economy of 4.0 Era” ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของ การทำนวัตกรรมด้านฮาลาลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลได้ ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ผู้เข้าร่วมฟังมากกว่า 40 ท่าน รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและต่างชาติ

นอกจากนี้ภายในงาน นางสาวนัจวา สันติวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย รับหน้าที่เป็น Session Chair และ กรรมการตัดสินผลงาน ในการนำเสนอผลงาน Academic Presentation ด้าน Track Soil and Environmental Science, Technology and Raw Materials for food production, Poultry farming, Halal Food, Food Sciences ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 6 ผลงาน แบ่งเป็น Oral presentation 4 ผลงาน และแบบ Virtual Presentation (นำเสนอผลงานด้วยการ Video Conference) 2 ผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference for Applied Science (ICAS2019)  โดยงานนี้มีผลงานที่นำเสนอทั้งแบบ Oral และ Poster Presentation  รวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน จากคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและต่างชาติ