วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน นางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าสำนักงาน เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภายใต้แผนงาน IMT-GT และ Islamic Development Bank ณ สำนักงาน Jakim เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

โดยมีการพิจารณา Term of Reference (TOR) ของ Strategic Halal Industry Collaboration Taskforce คณะทำงานยุทศาสตร์ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ระหว่างสมาชิก WGHAPAS ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศสมาชิกเป็นที่ยอมรับและส่งออกไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น อีกทั้งนางสาวอังสนา นำเสนอโครงการ Halal Block chain และ HAL Plusให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเสนอโครงการของบสนับสนุนจาก Islamic Development Bank ซึ่งโครงการจะต้องเป็นโครงการที่นำไปปรับใช้ร่วมกันได้ในระดับอนุภูมิภาค โดยโครงการที่คล้ายๆกันของประเทศสมาชิกจะผนวกเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้นำเสนอเพิ่มเติมถึงผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกหากโครงการ Halal Blockchain ถูกนำไปใช้ ที่ประชุมเห็นชอบและให้ส่งรายละเอียดทั้งสองโครงการ เพื่อ CIMT จะนำเสนอ IsDB เพื่อพิจารณาต่อไปในสัปดาห์หน้า