วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (Expolink Global Network) ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือเทรดแฟร์ของเมืองไทยเข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564 และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงการจัดงาน expo ในยุคสถานการณ์ ระบาดของโควิด19
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (Expolink Global Network) ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือเทรดแฟร์ของเมืองไทยเข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564 และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงการจัดงาน expo ในยุคสถานการณ์ ระบาดของโควิด19
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณ ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด (Expolink Global Network) ผู้จัดงานแสดงสินค้าหรือเทรดแฟร์ของเมืองไทยเข้าพบรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564 และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงการจัดงาน expo ในยุคสถานการณ์ ระบาดของโควิด19