วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ให้การต้อนรับ Aakif A. Wahab และ M.j.Mohamed Fari จาก the Halal Accreditation Council จากประเทศศรีลังกา

โดยทั้งสองขอรับทราบข้อมูลแนวทางการรับรองฮาลาลของไทยรวมถึงบทบาทของศวฮ.จากรศ.ดร.วินัย อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดสถานการณ์ด้านการรับรองฮาลาลในประเทศศรีลังกา แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการรับรองฮาลาล และขอแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาล

ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Museum of Haram ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์ โดยมีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ให้การต้อนรับ Aakif A. Wahab และ M.j.Mohamed Fari จาก the Halal Accreditation Council จากประเทศศรีลังกา

โดยทั้งสองขอรับทราบข้อมูลแนวทางการรับรองฮาลาลของไทยรวมถึงบทบาทของศวฮ.จากรศ.ดร.วินัย อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดสถานการณ์ด้านการรับรองฮาลาลในประเทศศรีลังกา แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการรับรองฮาลาล และขอแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาล

ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Museum of Haram ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์ โดยมีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ให้การต้อนรับ Aakif A. Wahab และ M.j.Mohamed Fari จาก the Halal Accreditation Council จากประเทศศรีลังกา

โดยทั้งสองขอรับทราบข้อมูลแนวทางการรับรองฮาลาลของไทยรวมถึงบทบาทของศวฮ.จากรศ.ดร.วินัย อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดสถานการณ์ด้านการรับรองฮาลาลในประเทศศรีลังกา แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการรับรองฮาลาล และขอแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาล

ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Museum of Haram ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์ โดยมีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล