วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีโดยโปแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อประชุมหารือในการดำเนิน โครงการร่วมกันในอนาคต และแนวทางการจัดทำโครงการกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป