ความเป็นมา

มุสลิมโดยทั่วไปในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่ไม่อนุมัติทางศาสนา (หะรอม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมในประเทศที่มิใช่มุสลิม เช่นประเทศไทย สิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งหะรอมที่สำคัญกลุ่มหนึ่งอยู่ในรูปแบบของสิ่งสกปรกที่เรียกว่า “นญิส” ซึ่งอิสลามมีข้อ กำหนดว่า นญิส มีอยู่ 3 ชนิด โดยนญิสชนิดที่ 3จัดเป็นนญิสชนิดหนัก ได้แก่ สุกร สุนัขหรือสัตว์ที่เกิดด้วยการผสมพันธุ์กับสุนัขหรือสุกรและทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวิธีล้างนญิสชนิดนี้ให้ชำระล้างนญิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดให้ไหลผ่าน 7ครั้ง แต่ 1 ใน 7 ครั้ง ต้องเป็นน้ำดินที่สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลามและน้ำนั้นต้องมีสภาพขุ่นแขวนลอยโดยแนะนำให้ใช้น้ำดินล้างในครั้งแรก ซึ่งประเด็นการล้างที่ว่านี้เป็นปัญหาค่อนข้างมากเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้น้ำดินแบบไหน และใช้ดินอะไร

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนสถานประกอบการ ที่ประสงค์ขอรับการรับรองฮาลาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดำเนินการโดยผู้ที่มิใช้มุสลิม แม้จะมีการวางระบบการผลิตอาหารฮาลาลอย่างถูกต้อง แต่การปนเปื้อนนญิสชนิดหนักกับบุคลากรที่มิใช่มุสลิมเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการบริโภคอาหารประจำวันของบุคลากรเหล่านี้ แม้ระบบอุตสาหกรรมจะกำหนดให้มีการชำระล้างมือทุกครั้งก่อนผ่านเข้าโรงงานและสายการผลิต แต่การชำระล้างด้วยสบู่ธรรมดากลายเป็นประเด็นคำถามว่าใช้ได้หรือไม่ หลักการอิสลามอนุโลมให้มีการ ปน เปื้อนได้แม้จะเป็นนญิสชนิดหนัก โดยกำหนดวิธีการชำระล้างไว้ชัดเจน แต่ความที่มีปัญหาการตีความค่อนข้างมากในชนิดของน้ำดินตลอดจนวิธีการชำระล้างส่งผลให้การอนุโลมตามหลักการทำได้ยาก ซึ่งคณะกรรมการอิสลามที่ดูแลรับผิดชอบไม่ยินยอมให้มีการปนเปื้อนนญีส ชนิด หนัก

เนื่องจากประเด็นปัญหาการชำระล้างดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนาสบู่ดินของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งมีการตัดสินทางด้านศาสนาอิสลาม (Fatwa) ออกมาแล้วว่า สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่เป็นข้อกังวลใจของนักวิชาการอิสลามและอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด

 

คุณสมบัติ

สบู่”อันนาดา” /”ฮาล-คลีน” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวดี มีประสิทธิภาพในการชำระล้างเหนือกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดทั่วไป และยังไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ นอกจากนั้นยังมีข้อดีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป คือ ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการประจำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลาม (นญิส) ได้ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วย สามารถใช้ในรูปแบบสบู่เหลวอาบน้ำ สบู่ล้างมือ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

 

วิธีใช้

ตวงสบู่เหลวไม่น้อยกว่า 3 ช้อนโต๊ะ เติมลงในน้ำ 10 ลิตร (ครึ่งถังเล็ก) คนให้ขุ่น ชำระล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ ให้น้ำขุ่นไหลผ่าน 1 ครั้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอีก 6 ครั้งหรือ
บีบสบู่ใส่มือหรือภาชนะ ชำระล้างให้น้ำขุ่นไหลผ่าน 1 ครั้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอีก 6 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งต้องปราศจาก สี กลิ่น รส ของสิ่งที่ปนเปื้อน

 

aw01outer

 

แนะนำโดย อาจารย์ทองคำ มะหะหมัด ประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยฉบับตีพิมพ์
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2494.2008.00484.x/pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175431