ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด   ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดงาน มะอัลฮิจญ์เราะฮฺ หรือ...