คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก 20 ประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน โอวุท เลขาธิการ SMIIC กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย้ำความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ในครั้งนี้ประเด็นพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นแกนกลางจำนวน 6 ด้าน [(1) CCA – SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment (2) Halal Management Systems (3) Halal Supply Chain (4) Porcine
Detection Lab Method WG Experts Meeting (5) Tourism and Related Services (6) Halal cosmetics] โดยสาระสำคัญของประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางมาตรการการป้องกัน Covid-19 ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล

คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก 20 ประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน โอวุท เลขาธิการ SMIIC กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย้ำความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ในครั้งนี้ประเด็นพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นแกนกลางจำนวน 6 ด้าน [(1) CCA – SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment (2) Halal Management Systems (3) Halal Supply Chain (4) Porcine
Detection Lab Method WG Experts Meeting (5) Tourism and Related Services (6) Halal cosmetics] โดยสาระสำคัญของประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางมาตรการการป้องกัน Covid-19 ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล

คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก 20 ประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน โอวุท เลขาธิการ SMIIC กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย้ำความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ในครั้งนี้ประเด็นพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นแกนกลางจำนวน 6 ด้าน [(1) CCA – SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment (2) Halal Management Systems (3) Halal Supply Chain (4) Porcine
Detection Lab Method WG Experts Meeting (5) Tourism and Related Services (6) Halal cosmetics] โดยสาระสำคัญของประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางมาตรการการป้องกัน Covid-19 ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล