เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศ ได้จัด โครงการอบรมกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล สำหรับผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาล ปี 2560 ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 150 ท่าน ทั้งนี้เราได้เกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้นำไปต่อยอดสืบไป.

บรรยากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560