เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2556 ประธานที่ปรึกษาประธานาธิบดีอินโดนีเซีย Dr. K.H. Ma’ruf  Amin Member of the Presidential Advisory Council พร้อมคณะผู้ติดตามเดินทางเยือนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพบปะหารือทางด้านความร่วมมือด้านมาตรฐานฮาลาล และรับฟังการบรรยายสรุปการจัดตั้ง การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ได้นำ Dr. K.H. Ma’ruf  Amin เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆภายใน เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหาร ตลอดจนห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์และผลิตผลงานวิจัยสำคัญๆทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานวิจัยทางด้านชีววิทยาโมเลกุลอีกด้วย

โดยในระหว่างการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ Dr. K.H. Ma’ruf  Amin ได้กล่าวชื่นชมในบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่มีต่องานทางด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิมและจะสร้างความร่วมมือที่ดีในการผลักดันทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการศึกษาร่วมกันต่อไปในอนาคต