ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์ และ ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมหารือกับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 -15.00 น. ดร.สมบัติ ธระตระกูล ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์ และ ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย เข้าพบ กับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมหารือในเรื่องของการรับรองฮาลาลและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แนะนำศูนย์ฯ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย