ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในฐานะ เลขานุการ ของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (Working Group on Halal Products and Services; HAPAS) ภายใต้ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth–Triangle (IMT-GT) ได้รับเชิญจาก The Center for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) เพื่อร่วมประชุม IMT-GT Special Consultation Meeting (SCM) ณ โรงแรม Gurney รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2553 – 2 กรกฎาคม 2553

ศูนย์ฯได้มีในการนำเสนอโครงการ Establishment of IMT-GT Open Source Technology System หรือ IMT-GT HOST System ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดโครงการ “การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม(Holistically Integrated Halal Science and Technology System or Hogistic) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทย ในตลาดฮาลาลโลกเพื่อขยายโอกาสการส่งออก”