ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประชุมคณะทำงาน(เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ) ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ ชั้น 11 เพื่อเตรียมความพร้อมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
คณะกรรมการฝ่าย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธาน
2. นางสาวสุลิดา หวังจิ กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี กรรมการ
4. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ กรรมการ
5. นางสาวมนฤดี เข็มทำ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมาริสา มารแพ้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะทำงาน

1. นางสาวกอบกาญจน์ นามศิริเลิศ
2. นางสาวนัสรีน ดาดี
3. นางสาวฮัสมะห์ บือราเฮง
4. นายสุนทร มิตรน้อย
5. นางสาวสาวิตรี ยีมิน
6. นายไบรอัน สุภวุฒิ คุณาคม
7. นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ
8. นายฐิติวัชร์ บุษบก
9. นางสาวดารุณี พาชี
10. นางสิริพร มั่นถาวรวงศ์
11. นางสาวนิรพร สุหลงกูด
12. นายวีระเทศ สินเสนาะ
13. นางชมนรินทร์ ดวงกาญนา