เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งคณะตัวแทน นำทีมโดย คุณสุลิดา หวังจิ นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์และนายไพศาล มะดิง เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ” International food and Biotech Conference” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม The Empire Hotel and Country Club ซึ่งเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไน (Ministry of Industry and Primary Resources) จัดขึ้นทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 โดยมีพิธีเปิดงานในวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558 มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาน 1100 คน ประกอบด้วยชาวบรูไน มาเลเซีย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ปากีสถาน ประเทศกลุ่มโซนยุโรป และอเมริกา โดยการสัมมนาในได้พูดถึงศักยภาพของบรูไนในการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านอาหารฮาลาล เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาลงทุนใน Bio Innovation Corridor (BIC) รวมถึงการร่วมมือกันในด้านต่างๆระหว่างบรูไนกับประเทศในอาเซียน โดยคุณสุลิดา หวังจิ ได้นัดพบพูดคุยหารือร่วมกับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบรูไน เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยกับบรูไนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อพัฒนาศักยภาพฮาลาลไทย ที่หนึ่งในโลก