ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ดร.วินัย ดะห์ลัน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566