ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 9 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน ๖ รายการ
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

วันที่ 7 มกราคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11
 2. จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ 3 มกราคม 2562  

ประกาศราคากลาง 1  รายการ

 1. การจ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูลส่งเสริมการขายร้านอาหารฮาลาล

 ประกาศราคากลาง 4  รายการ

 1. การจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กับองค์กรศาสนา
 2. การจ้างเหมาบริการจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. การจ้างเหมาบริการจัดทาการเชื่อมโยงข้อมูล Halal Promotion กับฐานข้อมูล SPHERE
 4. การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารรับ – ส่ง ข้อมูลภาพและเสียง

วันที่ 2 มกราคม 2561

ประกาศราคากลาง 13  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 2. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 
 4. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 5. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 6. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 7. จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบโปรแกรมรับตัวอย่างและอัพเดตระบบระหว่างการใช้งานของห้องปฎิบัติการ
 8. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 9. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 10. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแยกชนิดสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพาสำหรับวิเคราะห์มวลสารในชีววัตถุ
 11. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 12. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 13. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรวบรวมบทความวิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่รวบรวมข้อมูลการประชุม ออกแบบ จัดทำหนังสือประกอบการประชุม เกียรติบัตร และบริหารจัดการประชุม
 2. จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างนิทรรศการ การพัฒนามาตรฐานฮาลาลและระบบตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลของประเทศไทย

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มทางเข้า
 2. จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ประชุม
 3. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำPhoto Boothและแสดงชีวประวัติตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ– 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำซองพลาสติก
 23 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ

20 พฤศจิกายน 2561

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 งาน
 2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

 

15 พฤศจิกายน 2561

 9 พฤศจิกายน 2561

31 ตุลาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ค่าเช่ารถตู้สำนักงานปัตตานี 
 2. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SPHERE ร้านอาหารฮาลาลและเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล

29 ตุลาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.  ราคากลางจ้างเหมาบริการเป็นแอดมินเพจ Halal Route (Phase3)
 2. ราคากลางเหมาบริการเพิ่มข้อมูลร้านอาหารฮาลาลในเว็บไซต์ (Phase3)
25 ตุลาคม 2561

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81

18 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 6 รายการ

1. จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Halal Route

2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ.สวนหลวงสแควร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

3. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประจำเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

4. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 12 เดือน

5. เครื่องเซิร์พเวอร์ดาต้าเบส จำนวน ชุด

6. ซื้อ ค.คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง

17 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ ลงวันที่ 

1. ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์_อ  จำนวน กล้อง

2. ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  2 เครื่อง

3. ซื้อ Smart TV  จำนวน เครื่อง

4. ซื้อคอมพิวเตอร์กราฟฟิค   จำนวน เครื่อง

5. ซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล   จำนวน กล้อง

6. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี A3  จำนวน เครื่อง

7. ซื้อแอลซีดีทีวี-อ  จำนวน เครื่อง

12 ตุลาคม 2561

 

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

1.จ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

2.จ้างเหมาบริการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

3.จ้างเหมาบริการบริหารจัดการฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล

 

11 ตุลาคม 2561

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ ลงวันที่ 

1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง