ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

วันที่

3 ตุลาคม

2565

ประกาศราคากลาง จำนวน 8 รายการ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานชั้น 12 จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการขับรถสำนักงานปัตตานี จำนวน 1 งาน

ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300.80 จำนวน 1 งาน

ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานปัตตานี จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 11 และ 13 จำนวน 1 งาน