💫💡 เปิดโอกาสแล้ว!! สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งเข้าประกวด “นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพฮาลาล ” Halal Medical & Healthy Innovation
.
💥💥พร้อมจุดประกายไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
.
🙋‍♀️🤝 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับข้อเสนอ Concept idea โครงการนวัตกรรม 3 สาขา ดังนี้
✅นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation)
เป็นการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ชุดทดสอบ ชุดเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์รักษาโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
✅นวัตกรรมบริการทางการแพทย์ (Service Platform)
กระบวนการออกแบบและพัฒนา ได้แก่ นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)
✅นวัตกรรมทางสุขภาพ (Healthy Innovation)
นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ
.
🎖ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้รับการอบรมแบบเข้มข้นจากวิทยากรที่มีความชำนาญด้านนวัตกรรมและแผนธุรกิจ
.
🎖สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
-เข้าอบรมหลักสูตรบ่มเพาะการพัฒนาผู้ประกอบ Halal Start up for Health Care 30 ชั่วโมง
-ได้รับสิทธิในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ได้รับสิทธิการให้บริการชำระล้างนญิสหนักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยสบู่ดิน
-ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการมูลค่ารวม 250,000 บาท
-ได้รับโล่รางวัลและเกรียติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครการตามเงื่อนไข
.
⏳เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
👉ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : https://rebrand.ly/sf18rq3

💫💡 เปิดโอกาสแล้ว!! สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งเข้าประกวด “นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพฮาลาล ” Halal Medical & Healthy Innovation
.
💥💥พร้อมจุดประกายไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
.
🙋‍♀️🤝 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับข้อเสนอ Concept idea โครงการนวัตกรรม 3 สาขา ดังนี้
✅นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation)
เป็นการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ชุดทดสอบ ชุดเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์รักษาโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
✅นวัตกรรมบริการทางการแพทย์ (Service Platform)
กระบวนการออกแบบและพัฒนา ได้แก่ นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)
✅นวัตกรรมทางสุขภาพ (Healthy Innovation)
นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ
.
🎖ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้รับการอบรมแบบเข้มข้นจากวิทยากรที่มีความชำนาญด้านนวัตกรรมและแผนธุรกิจ
.
🎖สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
-เข้าอบรมหลักสูตรบ่มเพาะการพัฒนาผู้ประกอบ Halal Start up for Health Care 30 ชั่วโมง
-ได้รับสิทธิในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ได้รับสิทธิการให้บริการชำระล้างนญิสหนักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยสบู่ดิน
-ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการมูลค่ารวม 250,000 บาท
-ได้รับโล่รางวัลและเกรียติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครการตามเงื่อนไข
.
⏳เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
👉ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : https://rebrand.ly/sf18rq3

💫💡 เปิดโอกาสแล้ว!! สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งเข้าประกวด “นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพฮาลาล ” Halal Medical & Healthy Innovation
.
💥💥พร้อมจุดประกายไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
.
🙋‍♀️🤝 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับข้อเสนอ Concept idea โครงการนวัตกรรม 3 สาขา ดังนี้
✅นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovation)
เป็นการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ชุดทดสอบ ชุดเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์รักษาโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
✅นวัตกรรมบริการทางการแพทย์ (Service Platform)
กระบวนการออกแบบและพัฒนา ได้แก่ นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)
✅นวัตกรรมทางสุขภาพ (Healthy Innovation)
นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ
.
🎖ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้รับการอบรมแบบเข้มข้นจากวิทยากรที่มีความชำนาญด้านนวัตกรรมและแผนธุรกิจ
.
🎖สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
-เข้าอบรมหลักสูตรบ่มเพาะการพัฒนาผู้ประกอบ Halal Start up for Health Care 30 ชั่วโมง
-ได้รับสิทธิในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ได้รับสิทธิการให้บริการชำระล้างนญิสหนักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยสบู่ดิน
-ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการมูลค่ารวม 250,000 บาท
-ได้รับโล่รางวัลและเกรียติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครการตามเงื่อนไข
.
⏳เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
👉ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : https://rebrand.ly/sf18rq3