ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

วันที่

7 ตุลาคม

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณชั้น ๑๑ และ ๑๓ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานชั้น ๑๒ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถสำนักงานปัตตานี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสำนักงานปัตตานี ๓๐๐.๘๑ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสำนักงานปัตตานี ๓๐๐ . ๘๐ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานปัตตานี จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน