Conceptual Idea

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขนาดของตลาดอาหารฮาลาลโลก มีมูลค่าประมาณ 150,000–200,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลกและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศมุสลิมมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.3 ระหว่างปี 2013-2018  ซึ่งเศรษฐกิจฮาลาลแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ อาหาร การท่องเที่ยว และการเงิน

ประเทศไทยมีการตื่นตัวมากเรื่องการผลิตและการบริการฮาลาลในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดปัจจัยหลายประการที่ผลักดันในการผลิต การแปรรูป และการส่งออกสินค้าฮาลาล ได้แก่ การขาดข้อมูลห่วงโซ่อุปทานด้านฮาลาล (Halal supply chain) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน, การขาดข้อมูลด้านการวางระบบและการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานรับรองให้มีประสิทธิภาพ จึงทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาล (System Protocol for Halal Electronic Resources Exchange หรือ SPHERE) เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดฮาลาลภูมิภาค IMT-GT, GMS และอาเซียน  โดยมาตรฐาน SPHERE จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

Our Awesome Team

Jim Caldwell

Jim Caldwell

Founder & CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Jennifer May

Jennifer May

Director of Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Sonica Sana

Sonica Sana

Analytics Expert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Marine Garrix

Marine Garrix

Head of Sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

H4E Application

ระบบค้นหารสารปรุงแต่งอาหาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำ แอปพลิเคชันแสดงสถานะวัตถุเจือปนในอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยได้ศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่การค้นคว้าตำราต่างๆ ไปจนถึงสัมภาษณ์นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการตรวจสอบ และได้แบ่งหมวดหมู่ของวัตถุดิบตามสถานะฮาลาล โดยสามารถค้นหาผ่านทาง เว็บแอพพลิเคชั่น http://h4e.halalthai.com/ และสำหรับคณะผู้ตรวจสอบ สามารถใช้โมบายแอพพลิเคชั่นชื่อ H4E App ในการค้นหาสารปรุงแต่งอาหาร และบันทึกข้อมูลเพื่อแบ่งปันให้ทีมได้

 

Diligence
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Education
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Consistency
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio

ระบบที่ถูกพัฒนา

Halalthai.com

Halal Certification System

Auditor Checklist System

T

Auditor Assistant

H4E Application

Web Development

h

Halal Ingredient System

Halal scan

API

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!