บริษัท AB Sciex เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคาระห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการพัฒนางานวิจัย ร่วมกันในด้าน Proteomics Lipidomics และ Metabolomics และขยายขอบเขตงานวิจัยทางทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และบริษัท AB Sciex ได้มีความเห็นร่วมกันในการร่าง MOU ระหว่างกัน เพื่อประโยชย์ในการพัฒนางานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในอนาคตต่อไป เมื่อวันพุธที่20 มีนาคม 2556