เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่บริหารงานแบบเอกชน ให้ดำเนินการด้านการทดสอบอาหารปลอดภัยประเทศ ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ความรู้เพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย