หนึ่งในพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการเป็นเลขานุการคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ IMT-GT ดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ทั่วทั้งภาค โดยศูนย์ฯ เน้นการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันธกิจนี้ส่งผลให้ศูนย์มีโอกาสดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ทั้งการวางระบบ HAL-Q  แก่ภาคอุตสาหกรรมในเพื้นที่ การอบรมผู้บริโภค การพัฒนาบุคลากรด้านการเชือดสัตว์ นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักวิทยาศาสตร์  ให้การสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น การพัฒนานักวิทยาศาสตร์และทุนการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นอกจากนี้ยังจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีละ 5 ทุน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

รูปนิสิตปีการศึกษา 2554

 

 

 

ซ้าย : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขวา : ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ถ่ายเมื่อ 14 มิถุนายน 2553

 

สถานที่่ : หน้าตึกศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย