เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. -15.30 น. อาจารย์และคณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค์ และ ผศ.ดร.กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในรายวิชา Biochem Nutrition Lab โดยมี คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล และ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลตามหลักวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย