นิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม

นิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม เป็นนิทรรศการที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและเพื่อประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ รวมถึงนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาลของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยนิทรรศการประกอบด้วย 4 โซนดังต่อไปนี้

โซนที่ 1 กลุ่มหะรอมตามมาตรฐานอาหารฮาลาล

จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งหะรอมตามมาตรฐานอาหารฮาลาล เช่น สัตว์หะรอม สัตว์ห้ามฆ่าในอิสลาม สัตว์ที่น่ารังเกียจ และอื่นๆ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกษ.) ว่าด้วยเรื่องอาหารฮาลาล

โซนที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนในปัจจุบัน

จัดแสดงและให้ความรู้จากการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่อาจปนเปื้อนในอาหารปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์จากสุกร การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่มาจากเลือด การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์จากแมลง และการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์จากเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

โซนที่ 3 วัตถุดิบและสารเคมีต้องห้าม

จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและสารเคมีต้องห้ามตามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ซึ่งอาจมีแหล่งที่มาจากวัตถุดิบหะรอมหรือจากสัตว์ต้องห้ามในมาตรฐานอาหารฮาลาลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

โซนที่ 4 วัสดุและสิ่งของอุปโภคบริโภค

จัดแสดงและให้ความรู้จากการรวบรวมเกี่ยวกับวัสดุ อุปโภคและบริโภคที่อาจทำมาจากสิ่งหะรอมและสัตว์ต้องห้ามตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า ถุงมือ จากหนังสุกร หวีแปรงผมจากขนสุกร บุหรี่จากเลือด เป็นต้น

https://www.facebook.com/HSC.CU/