เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโครงการสัมมนาผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Entrepreneur Club) โดยเกี่ยวข้องกับงานด้านการฮาลาล ซึ่งเน้นเรื่องยุมธศาสตร์ตลาดฮาลาลในตลาดอาเซียน