ตามที่โรงพยาบาลยะลา ได้สมัครร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตอาหารฮาลาล เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบัญญัติอิสลามและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การอบรม คำแนะนำ และหลักปฏิบัติแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของรพ. จนกระทั่ง รพ.ยะลาได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของระบบ HAL-Q  และรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน HAL-Q  ไปเมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2555 ล่าสุดเมื่อวันที่  5 เมษายน 2555 นายวิทยา  บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายครัวฮาลาลตามมาตรฐาน HAL-Q ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลผลิตอาหารฮาลาล เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบัญญัติอิสลามและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล