นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จำนวน 25 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม 2 ท่าน โรงเรียนสุไหงโก-ลก มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีวุตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารฮาลาลและงานวิจัย โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานทางวิทยาศาศาสตร์ฮาลาล จาก คุณมนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554