เมื่อวันจ้นทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ชั้นมัธยมต้น จังหวัดยะลา จำนวน 35 คน พร้อมครูผู้ควบคุม 13 ท่าน  เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านกิจการสำนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล