เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 นักวิจัยอาวุโสและนักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 6 ท่าน เข้าพบนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันทีมีมาตรฐานสากลและเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยมี อาจารย์ ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ที่ปรึกษาด้านกิจการวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล