นักศึกษาจากประเทศลาว จำนวน 6 คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับประวัติและการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารฮาลาล พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556