บัณฑิตใหม่ นางสาวกุณฑิรา สาแล คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และนางสาวนุชลัยลา จารง คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2555  เข้ามาร่วมถ่ายภาพกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

บัณฑิตใหม่ นางสาวกุณฑิรา สาแล คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และนางสาวนุชลัยลา จารง คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2555  เข้ามาร่วมถ่ายภาพกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

บัณฑิตใหม่ นางสาวกุณฑิรา สาแล คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และนางสาวนุชลัยลา จารง คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2555  เข้ามาร่วมถ่ายภาพกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554