รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  รศ.ดร.วินัย ได้บรรยายสรุปผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์อาลาล ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สบู่ดิน “Anada” นอกจากนี้ รศ.ดร.วินัย ยังพูดถึง นักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ผ่านการอบรมหลังสูตรระยะสั้นเทคนิคการวิเคราะห์ Halal forensic laboratory เป็นเวลา 5 วัน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ตลอดสองปี จัดอบรมมีนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ 28 คน ดังนี้ มาเลเซีย 8 คน อินโดนีเซีย 7 คน ฟิลิปปินส์ 6 คน บรูไนดารุสลาม 2 คน สิงคโปร์ 2 คน บังคลาเทศ 1 คน ตรุกี 1 คน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1 คน

บรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปอย่างอบอุ่น