ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ทีมบริการหน่วยงานภายนอกได้จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านค้าและแผนการดำเนินงานจัดตลาด ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจฮาลาลในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ อาคารสำนักงานสวนหลวงสแควร์ โดยมีอาจารย์สมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอีหม่ามจากชุมชนทั้ง 5 มัสยิดประกอบด้วย มัสยิดดารุ้ลอามาน มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ มัสยิดนูรุ้ลหุดา มัสยิดบางหลวง มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว