วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ทีม HAL-Q นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ นายอิรฟัน แวหะมะ และนายอารี กฤษฎาธาร เดินทางไปบริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ระบบ HAL-Q พร้อมระบบ SILK สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลอาเซียน” กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการดำเนินงานช่วงที่  1 การอบรม และช่วงที่ 2 การฝึ

กปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรระดับสูง และทีมงานพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบการ