วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ทีมที่ปรึกษา HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา HAL-Q คุณชิตาพร ประทาน และคุณสุลัยญา  เปี่ยมชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา HAL-Q ได้ออกให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด โดยให้คำปรึกษาและการแนะนำด้านการจัดทำเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตตามระบบ HAL-Q