วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ทีมที่ปรึกษา HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา HAL-Q คุณชิตาพร ประทาน และคุณสุลัยญาเปี่ยมชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา HAL-Q ได้ออกให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ บริษัทอาหาภาคเหนือ จำกัด โดยให้คำปรึกษาและการแนะนำด้านการจัดทำเอกสาร รวมถึงขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตตามระบบ HAL-Q