วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทีมที่ปรึกษา HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำทีมโดย คุณพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา HAL-Q คุณชิตาพร ประทาน และคุณสุลัยญา  เปี่ยมชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา HAL-Q ได้เข้าให้การอบมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารสู่ระดับสากลและขยายโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์จากพื้นที่”  ช่วงที่ 2  ณ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางHAL-Q เพื่อการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม