ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผ.ศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมนายฮาบิลลาห์ จะปะกียา ผู้ตรวจประเมิน นายอมีน มะหมัด ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ให้กับบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำจำกัด (PFP) อ.เมือง จ.สงขลา

HAL-Q เป็นระบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล โดยการบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบความปลอดภัยอาหารในการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาศาสนาอิสลาม สะอาด และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมมั่นใจในอาหารฮาลาลที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมว่าไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนาและวิธีการผลิตเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาศาสนาอิสลาม ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพในมิติต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยทางจิตวิญญาณด้วย