วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.30 – 12.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้อนรับ ท่านศริกานต์ พลมณี
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 และ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศษสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ท่านได้ท่านชื่นชมการทำงานของ ศวฮ.ที่มีผลงานประจักษ์เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยดีเสมอมา