เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการ รายวิชาอาหารและการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกอบอาหารฮาลาล รวมไปถึงกระบวนการการจัดการทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม บรรยายให้ความรู้โดย นางชัชรัช ขมิ้นทอง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อ การขอรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์สบู่ดิน พร้อมข้อปฏิบัติการใช้เพื่อให้ตรงตามหลักศาสนา เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ภาควิชากำหนดมาให้ โดยมีนักศึกษาจำนวน 65 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ 5 ท่าน