รับเรื่องร้องเรียน

ปฏิทินกิจกรรม

อีเมล

เบอร์โทร

02-218-1054

แฟกซ์

0-2218-1105

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 11-13 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เชตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 08:00 – 17:00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย