ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯนำโดย1.อาจารย์ ดร.สุกฤต  สิริขวัญพงศ์   อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์  จุฬาฯ  2. นางสาวมนฤดี  เข็มทำเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  (ผู้ประสานงานหลัก)  3. นางสาวนัสรีน  ดาดีเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ การอบรมการใช้เครื่อง  Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) ”จัดโดยบริษัท  BRUKER  OPTIK GMBH  ณ  ETTLIGEN  KARLSRUHE  GERMANY ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2553 ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มากขึ้น เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยังได้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของแต่ละสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยากาศในการอบรมเป็นกันเอง โดยทาง Mr. Martin Luft  Application  Manager  ของบริษัท Bruker  Optics  ได้ให้คำแนะนำและเทคนิค   การใช้เครื่อง FT-IR  for protein analysis ให้กับผู้เข้าอบรมนำโดยอาจารย์ ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์    นางสาวมนฤดี   เข็มทำ  และนางสาวนัสรีน  ดาดี อีกทั้งยังได้รับ เกียรติจาก Dr. Matthias Boese   Vice  President  และ  Ms. Nikola Johner  Application  Manager  เจ้าหน้าที่ของบริษัท Bruker  Optics ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาฯ