วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Hiroichi Kono และ Prof.Tadashi Kishimoto จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ในการนี้คุณสุลิดาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาลในประเทศไทย รวมไปถึงศักยภาพและการทำงานของศวฮ.

นอกจากนี้ Dr.Hiroichi Kono และ Prof.Tadashi Kishimoto ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ. ซึ่งมีดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้นำชมและให้ข้อมูล