เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. อ.ดร.เขมาภรณ์ บุญบำรุง อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาวนัสรีน โซ๊ะลี เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกภาคสนามตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 3743317 การจัดการและการบริการอาหาร ณ โรงอาหารรวมจุลจักรพงษ์