เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, นายวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี และนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ หจก. อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น. โดยมี คุณเจริญสุข พงศ์สันติชัยและทีมงาน เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้ คือ ผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อฮายีและโซวโซว การตรวจประเมินการวางระบบ HAL-Q ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัท