เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, นายวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี และนางสาว กอบกาญจน์ นามศิริเลิศ  เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชน  จังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 09.30-18.30น. โดยมี คุณณัฐวิตรา บุญจา ตัวแทนองค์กรเข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้ คือ ผลิตภัณฑ์ กุ้งสด กุ้งต้มสุกแปรรูป และปลาแปรรูป แช่เยือกแข็ง ในการการตรวจประเมินการวางระบบ HAL-Q ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัท