เมื่อวันพุธที่ 23  กันยายน 2552  คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Q  ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ,นางสาวปิยนาถ ลอประยูร และนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q  ณ บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์จำกัด จังหวัด สงขลา ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น.โดยมีคุณฟูซีย๊ะ องคริยะพงษ์  ตัวแทนองค์กร และทีมงานเข้าร่วมตรวจประเมิน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้ คือ ผลิตภัณฑ์ ปลาตาเดียวแช่เยือกแข็ง