เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24กันยายน 2552 คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Qของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, นายวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี และนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น. โดยมี คุณศักดิ์ชัย ทรงทองคำผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ และทีมงาน เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้ คือ ผลิตภัณฑ์ ปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีนบรรจุกระป๋อง การตรวจประเมินการวางระบบ HAL-Q ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางบริษัท