เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ขอเชิญบุคลากรทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งในการนี้มี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลในอุตสาหกรรม” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 63 คน อาจารย์จำนวน 3 คน และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ขอเชิญบุคลากรทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งในการนี้มี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลในอุตสาหกรรม” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 63 คน อาจารย์จำนวน 3 คน และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ขอเชิญบุคลากรทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งในการนี้มี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลในอุตสาหกรรม” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 63 คน อาจารย์จำนวน 3 คน และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน